Георги Разложки: Освобождаването от регулаторен контрол е сложен процес

25.11.2014
781 коментара | коментирай
Георги Разложки: Освобождаването от регулаторен контрол е сложен процес

Георги Разложки е ръководител на управление – „Безопасност на ядрените съоръжения” В ДП РАО. Той е завършил магистърска степен по специалност „Топло-ядрена енергетика” в Технически университет – София, магистратура по бизнес администрация в НБУ, както и тригодишен квалификационен курс на обучение по международни  отношения в СУ „Св. Климент  Охридски”. Работи в АЕЦ „Козлодуй” от 2000 година, като последователно е преминал през длъжностите Р-л ОЗ и Главен инженер на СП „РАО-Козлодуй,  Директор на дирекция УРАО. От месец март 2014 заема настоящата си длъжност.


Процесът извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения включва всички технически и адмнистративни дейности, за да бъде освободено ядреното съоръжение от регулаторен контрол по силата на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.   Извеждането от експлоатация  е крайната фаза в жизнения цикъл на ядрените съоръжения, като първата фаза след вземане на решение за изграждане на ядреносъоръжение е избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и работа. Извеждането от експлоатация (ИЕ) е процес, който включва дейности като: радиационно обследване, дезактивация, демонтаж на оборудване, разрушаване на сгради и управление на демонтираното оборудване, на материалите, на нерадиоактивните и радиоактивните отпадъци. В този финален етап се намират спрените блокове 1- 4 на АЕЦ „Козлодуй”. В резултат на дейностите по ИЕ се натрупват материали, които биват оценявани и класифицирани, а по-късно и освобождавани от площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Материали от ИЕ, които не покриват критериите за освобождаване могат да се използват на площадката на ядреното съоръжение, а тези които не попадат в групите за безусловно или условно освобождаване се третират като радиоактивни отпадъци. Освобождаването от регулаторен контрол е сложен процес, при който се изисква прилагането на строги процедури, за които се издава разрешение от АЯР, като при освобождаването се води пълна отчетност и контрол на материалните потоци. Въведени следните категории материали по замърсяване: категория I - Материали без замърсяване, категория II - Потенциално замърсени материали и категория III - Замърсени материали. Най-важната задача в процеса по ИЕ при управлението на демонтираното оборудване и материалите от демонтажните дейности е освобождаването им от регулаторен контрол. Успешната продажба на демонтираното оборудване, като оборудване втора употреба е възможност за генериране на приходи, което води до намаляване на разходите при процесите по извеждане от експлоатация. При липса на интерес към оборудването, като оборудване втора употреба, то се обявява за продажба като скрап.

Г-н Разложки какво се случва с материалите, следствие на извеждането от експлоатация?
При извеждането от експлоатация на един ядрен енергиен блок най-напред се извършва радиологично охарактеризиране и радиологично обследване, което означава пълно обследване на сгради, помещения и оборудване. На тази база се извършва предварителна категоризация на сгради, оборудване и  материали. Всичко, което е първа категория подлежи на освобождаване, то се включва в графиците за освобождаване от регулиране и се оферира за продажба. При заявен интерес се пристъпва към демонтаж и освобождаването от контрол. Ако няма заявен интерес като оборудване, се  извършва демонтаж, при който по-лекият вариант е части от него да се използват повторно, а при липса на такава възможност се демотира и управлява като скрап. Има много фирми, които проявяват интерес към отделните части на оборудването, което се демонтира. Във всички случаи се търси максималният обратен приход , за да се получи цена, която да компенсира разходите по извеждане от експлоатация. Ако няма заявен интерес това оборудване отива за продажба като скрап. В заявление към Агенция за ядрено регулиране ние точно дефинираме като какво ще бъдат освободени тези материали от извеждането от експлоатация.

Каква част от материалите следствие на извеждането от експлоатация се ползват повторно и каква част са скрап?
Не може да се каже с точност, защото това са само прогнози. Цялото оборудване излиза на борсата и вече според интереса на потребителите зависи как ще третираме материалите. Голяма част от оборудването на блоковете има ресурс да работи, но то е строго специфично и може да се използва само за такъв тип енергоблокове и трудно намира приложение на друго място. Разбира се, вече навсякъде се предпочитат и по-модерни технологии, които са и по-икономични. Всичко, което е резултат от процесите по извеждане от експлоатация и най-вече самото оборудване, се стремим да бъде употребено повторно. Цената на оборудване втора употеба е много по-висока от цената на метала (скрап). Ако продаваме оборудване, към което максимално се стремим при  извеждането от експлоатация, генерираме обратни приходи и смекчаваме цената на процесите по извеждане от експлоатация. При липса на интерес към него, тогава се обявява като скрап. В момента 5-ти генератор е в процес на продажба като оборудване втора употреба. При продажба на оборудване втора употреба, самият демонтаж на оборудването е много сложен – той трябва да бъде извършен така, че след това съоръжението да може да бъде монтирано на друго място и да работи. Това се извършва от специалисти, които поемат грижата за това. Необходима е оптимизация на нашите процедури за освобождаване от регулаторен контрол, защото регулаторната рамка на Агенция за ядрено регулиране  (АЯР) е направен за сканиране и освобождаване от контрол на демонтирано оборудване.  При наличие на интерес към оборудване за използването му като втора употреба, за което е необходимо демонтажа да се изпълни от специализирана външна организция е необходимо първо то да бъде освободено, след което  да се сключи търговската сделка. Така влизаме в  казус как да бъде освободено оборудване, което не е демонтирано?  В писмо до АЯР ние заявихме, че оборудването ще се използва повторно и няма замърсяване по него, и така получихме писмено съгласие за стартиране на процедурата по демонтаж и освобождаване от контрол. Това беше първият такъв случай на заявен интерес към оборудването, за което демонтажните дейности трябва да се извършат от външна специализирана организация и просто трябваше да бъде създаден подход.

Как Държавно предприятие „Радиактивни отпадъци“ доказва и как АЯР контролира, че освободените от контрол материали са „чисти“?
Засега имаме само една действаща процедура за освобождаване от контрол и тя е за едрогабаритно оборудване с правилна геометрия, която позволява сканиране и измерване. В момента сме в процес на разработка на втора процедура, която е за детайли с по-сложна геометрия – оборудване с по-малки размери и третата процедура, която предстои да се разработи е за стоманобетонни блокове. Извършват се анализи и проучвания, които са част от етапите на разработка. Втората процедура е разгледана на Технически съвет и тя ще послужи за основа за изготвяне на програмното осигуряване на Система за измерване и освобождаване от контрол. Един от големите ни проблеми в момента са тръбичките на кондензаторите на турбините. Там най-напред трябва д се докаже хомогенност на евентуалното замърсяване, след което вече да се намери приложим метод на сканиране и резултатите да бъдат верифицирани, подавани и по тях да се иска освобождаване от контрол.  Едрогабаритното оборудване – (корпуси на цилиндри ниско и високо налягане, валове и др, ), чиято геометрия позволява сканиране и измерване, се освобождават. Към момента има доста сериозно количество освободено оборудване , което е продадено като скрап. В общи линии планираните в плана за ИЕ количества демонтирани материали се изпълняват.  Това са много сериозни количества. Тази година имаме общо 3 заповеди за освобождаване от АЯР  за едрогабаритно оборудване, както и заповеди за освобождаване, по които се работи в момента за 3 ти, 4 ти и 5 ти генератор. Към момента не можем да освобождаваме оборудване от 3 и 4 блок, тъй като там не е завършило радиологичното обследване и нямаме верифициран  нуклиден вектор, съгласно който да пуснем процедурите за освобождаване. При наличие на верифициран нуклиден вектор, процедурата за едрогабаритно оборудване с правилна геометрия ще бъде валидна и за 3 и 4 блок.  При процедурите за освобождаване от регулаторен контрол  на всеки две години се верифицира нуклидния вектор. Държавно предприятие „Радиактивни отпадъци“ е длъжно в съответствие с Наредбата за основни норми за радиационна защита да сключва договори с акредитирани фирми за освобождаване от регулаторен контрол. Акредитацията може да бъде само за измервания, а при наличие на акредитирана фирма като орган за контрол, тя може да извърша както измерванията, така и да дава заключения. Всички измерванията се правят от акредитирани фирми, които гарантират тяхната точност. Органът за контрол издава заключението – доколко цялото измерено оборудване може да бъде освободено.

Във времеви период колко трае процедурата по освобождаване от контрол?
Всичко зависи от сложността на детайлите, дали има осигурена необходимата техника, за да може да се осигури достъп да всички повърхнини , така че да бъде извършено прецизно сканиране. Изготвят се протоколи от измерванията, които предаваме на Национален център за радиационна защита, където се издават заключения. Следва втора проверка на комплектността на документите. От управление „Безопасност“ се изготвя заявление до АЯР за издаване на заповед за освобождаване от контрол. В АЯР се извършва трети преглед на цялата документация и ако има забележки, се връща за допълване и чак тогава се преминава към издаването на заповед. Процесът е сложен и няма как да бъде по-опростен, тъй като това са метали, които излизайки зад оградата на АЕЦ „Козлодуй“ , могат да излизат дори извън територията на страната и ние като Национален оператор по управление на радиоактивни отпадъци и по извеждане от експлоатация гарантираме, че по никакъв начин няма да застрашим човешкото здраве и природата.   

Какво ще се случи с материалите, които не подлежат на освобождаване от контрол?
Металите, които не подлежат на освобождаване от контрол се предават за управление на СП „РАО-Козлодуй”, а в бъдеще в Цех за нарязване и дезактивация, за който има технически проект. В проекта на този цех са разработени критерии, по които металите  ще се подлагат  на дезактивация. Металите, които не подлежат на дезактивация се третират като радиоактиен отпадък, предават се на СП „РАО-Козлодуй” и се кондиционират в опаковки за погребване. Целта е, те да бъдат минимални количества, защото ще се съхраняват в Националното хранилище, което е с период на експлоатация 60 години и подлежи на 300 години инспекционен контрол, което пък е огромно бреме за бъдещите поколения – да им оствим радиоактивни отпадъци, които сме могли да почистим и да не са такива. Стремежът ни е да се генерират минимални коичества РАО и да се търсят технологии за намаляване на обемите им. Един от големите проблеми на извеждането от експлоатация е е, работим с недостатъчна площ на площадки за съхранение на оборудването и материалите. Старанието ни е да извършваме регулярно  освобождаване от контрол, макар и по-малки партиди материали. Така освобождаваме място за новите демонтирани елементи. Нещата са строго обвързани. В заключение ще кажа, че строителството и експлоатацията ядрени съоръжения се прави от десетки държави, но извеждането от експлоатация е процес, в който света няма достатъчен опит. Навсякъде всички държави, които извеждат ядрени съоръжения са достигнали да някакъв етап и няма напълно изведено съоръжение, за да може да се види къде са допускани грешки и как точно трябва да се процедира. Още повече, че всяко съоръжение е строго специфично и изисква различен подход. Дори тук на площадката на спрените блокове две еднакви машини имат разлики и всяка е уникална за себе си – замърсяванията им са напълно различни и зависят от експлоатационната история. Разликите са огромни. Всяко съоръжение е уникално само за себе си и не може да се използват аналогии. Можем да използваме чуждият опит за формулиране на различни хипотези по аналогия, които в последствие се потвърждат или отпадат.


Нуклиден векторсъотношението на специфичен набор изотопи, характерни за даден източник, които се вземат предвид при различните процеси/дейности по извеждане от експлоатация

Категоризация по замърсяване
Въз основа на информацията за историята на експлоатация и пътищата на замърсяване, всички системи могат да бъдат класифицирани в следните три категории:
- Категория I по замърсяване: без замърсяване - не е възможна връзка с Контролирана зона и замърсените системи;
- Категория II по замърсяване: потенциално замърсени (възможни са пътища на замърсяване от Контролирана зона) - не може да бъде изключено замърсяване;
- Категория III по замърсяване: замърсени (в Контролирана зона и Машинна зала) - установеното замърсяване е вследствие пътищата на разпространение на замърсяването.

Влади Кръстева

Коментари
CORSAR
Дата на публикуване: 30.11.2014 12:47:08
Никоя държава не прави подобни експерименти. Метода е пилотен и се прилага за пръв път в света,-експериментално. И то на 7 км. от населено място.. Да реже и раздробява активната зона, да промива и утаява активност, да излъчва аерозоли през щатните комини на затворените блокове, да разрежда със стотици кубици вода активност, която ще се утаи на няколко километра по надолу по река Дунав. И всичките тези действия са отделени от действащите блокове само с една обикновена телена ограда . Срамота! Къде са \"Зелените\" сега, тези дето идваха с противогази да затварят Атомната централа??? Скрили са се, и мишкуват в бърлогите...
ff
Дата на публикуване: 30.11.2014 17:04:09
Никой не реже активаната зона :) и няма и да започне скоро :) недей се плаши
123
Дата на публикуване: 02.12.2014 08:54:07
Последиците след една аец са пагубни.
Камъчето е изпл//..,,
Дата на публикуване: 02.12.2014 20:54:04
Въведени следните категории материали по замърсяване: категория I - Материали без замърсяване, категория II - Потенциално замърсени материали и категория III - Замърсени материали. Най-важната задача в процеса по ИЕ при управлението на демонтираното оборудване и материалите от демонтажните дейности е освобождаването им от регулаторен контрол...
claapygu
Дата на публикуване: 05.12.2014 11:10:38
1
nixnwbrw
Дата на публикуване: 05.12.2014 11:10:39
1
fxkyaess
Дата на публикуване: 05.12.2014 11:11:00
1
iiagctkq
Дата на публикуване: 05.12.2014 11:11:01
1
gcrcnyjr
Дата на публикуване: 05.12.2014 11:42:04
1
xeojuhxa
Дата на публикуване: 05.12.2014 11:42:08
1
wqojnbxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:01:49
1
mkcjmdoc
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:01:56
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:11:04
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:11:05
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:11:06
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:11:22
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:11:55
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:11:56
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:01
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:01
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:02
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:03
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:04
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:05
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:06
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:07
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:08
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:17
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:18
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:19
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:21
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:23
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:24
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:25
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:26
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:28
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:58
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:12:59
1\'\"
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:01
\\
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:03
1\0
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:04
@@riGnt
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:05
JyI=
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:06
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:07
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:08
(select convert(int,CHAR(65)))
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:20
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:21
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:22
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:23
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:25
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:26
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:27
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:28
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:29
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:30
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:31
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:33
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:34
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:34
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:35
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:36
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:37
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:39
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:40
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:42
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:43
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:44
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:45
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:45
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:46
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:47
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:48
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:49
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:50
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:51
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:52
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:53
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:13:54
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:20
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:21
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:23
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:24
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:25
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:26
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:28
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:33
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:36
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:40
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:42
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:45
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:48
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:51
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:51
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:53
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:53
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:54
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:55
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:14:59
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:00
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:04
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:06
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:09
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:11
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:12
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:15
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:18
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:21
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:23
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:25
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:27
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:31
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:35
1
xlbpcaab
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:37
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:37
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:38
1
1\'\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:38
1
\\
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:40
1
1\0
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:43
1
@@5GNvI
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:47
1
JyI=
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:48
1
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:51
1
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:51
1
(select convert(int,CHAR(65)))
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:15:54
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:42
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:45
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:46
-1 OR 2+131-131-1=0+0+0+1 --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:47
-1 OR 3+131-131-1=0+0+0+1 --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:48
-1 OR 3*2
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:49
-1 OR 3*2>(0+5+131-131) --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:51
-1 OR 2+249-249-1=0+0+0+1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:53
-1 OR 3+249-249-1=0+0+0+1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:54
-1 OR 3*2
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:55
-1 OR 3*2>(0+5+249-249)
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:57
-1\' OR 2+123-123-1=0+0+0+1 --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:16:58
-1\' OR 3+123-123-1=0+0+0+1 --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:00
-1\' OR 3*2
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:01
-1\' OR 3*2>(0+5+123-123) --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:03
-1\" OR 2+825-825-1=0+0+0+1 --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:04
-1\" OR 3+825-825-1=0+0+0+1 --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:06
-1\" OR 3*2
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:08
-1\" OR 3*2>(0+5+825-825) --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:09
if(now()=sysdate(),sleep(6.032),0)/*\'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.032),0))OR\'\"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.032),0))OR\"*/
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:10
(select(0)from(select(sleep(9.048)))v)/*\'+(select(0)from(select(sleep(9.048)))v)+\'\"+(select(0)from(select(sleep(9.048)))v)+\"*/
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:12
-1; waitfor delay \'0:0:3.016\' --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:13
-1); waitfor delay \'0:0:3.016\' --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:14
-1)); waitfor delay \'0:0:9.048\' --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:15
ozZBjmRc\'; waitfor delay \'0:0:3.016\' --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:17
4uOeRsWb\'); waitfor delay \'0:0:6.032\' --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:18
2MvkZcE5\')); waitfor delay \'0:0:9.048\' --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:19
-1;select pg_sleep(3.016); --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:21
-1);select pg_sleep(6.032); --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:22
-1));select pg_sleep(3.016); --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:23
y0vgDd9N\';select pg_sleep(3.016); --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:24
7UtFgLgI\');select pg_sleep(6.032); --
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:26
2WLiHP9Q\'));select pg_sleep(6.032); --
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:17:48
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:16
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:17
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:18
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:19
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:20
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:21
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:23
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:25
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:26
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:45
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:47
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:48
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:49
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:50
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:50
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:51
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:53
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:54
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:58
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:18:59
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:24
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:25
1\'\"
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:25
\\
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:27
1\0
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:28
@@Ix1WG
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:28
JyI=
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:29
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:31
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:19:32
(select convert(int,CHAR(65)))
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:03
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:17
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:18
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:20
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:21
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:23
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:25
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:26
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:27
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:29
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:30
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:31
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:33
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:36
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:37
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:39
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:40
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:41
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:42
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:44
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:46
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:47
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:48
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:49
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:49
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:50
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:52
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:54
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:55
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:57
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:58
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:20:59
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:00
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:00
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:02
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:02
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:04
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:05
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:06
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:08
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:09
1
mvhbdkef
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:10
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:22
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:23
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:24
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:25
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:25
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:26
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:27
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:28
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:30
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:31
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:33
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:34
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:36
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:37
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:42
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:44
1
1\'\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:50
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:51
1
\\
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:52
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:52
1
1\0
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:53
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:53
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:55
1
cwshhwsi
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:56
1
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:59
1
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:21:59
1
(select convert(int,CHAR(65)))
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:22:01
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:22:15
1
hkttpops
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:22:17
1
mbhngrpk
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:53:59
1
haybtpjb
Дата на публикуване: 05.12.2014 12:54:13
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:19:35
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:19:37
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:19:51
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:19:54
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:19:55
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:19:58
1
efvtytfo
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:01
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:01
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:03
1
efvtytfo
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:04
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:05
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:05
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:06
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:07
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:08
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:08
1
efvtytfo
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:10
${100494+100261}
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:11
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:12
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:13
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:13
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:14
1
efvtytfo
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:18
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:20
response.write(9362837*9134433)
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:20
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:21
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:21
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:21
\'+response.write(9362837*9134433)+\'
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:22
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:22
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:23
\"+response.write(9362837*9134433)+\"
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:23
1
${99441+99861}
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:23
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:23
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:24
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:26

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:26
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:28

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:28
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:29
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
ghflityk
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:30
1
TG9aS0NmWWk=
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:34
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:36
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:37
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:38
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:39
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:39
1
ovmhwmyp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:40
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:40
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:41
12345\'\"\\\'\\\");|]*{
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:41
1
gxjnnrlc
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:42
1
knofcyln
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:42
1&n933007=v912790
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:45
1
lmqdhmtg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:45
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:46
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:46
1
ihnmkovm&n996002=v913326
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:47
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:47
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:48
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:48
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:49
1
yxilbnvw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:49
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:50
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:50
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:52
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:53
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:54
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:54
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:55
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:55
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:56
1
slxmsdjp
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:56
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:56
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:56
1
bfdlywgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:57
1
12345\'\"\\\'\\\");|]*{
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:20:58
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:02
1
response.write(9598283*9766582)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:02
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:03
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:04
1
\'+response.write(9598283*9766582)+\'
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:04
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:04
set|set&set
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:05
1
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:06
1
\"+response.write(9598283*9766582)+\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:06
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:06
\'set|set&set\'
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:07
\"set|set&set\"
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:09

set|set&set
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:09
1
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:09
1
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:09
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:09
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:10
`set|set&set`
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:10
1
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:10
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:11
;set|set&set;
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:12
1
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:12
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:13
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:14
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:21
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:22
1
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:22
\'\"()
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:23
1
wbxcefcy
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:24
1
wbxcefcy
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:26
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:27
1some_inexistent_file_with_long_name\0.jpg
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:29
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:30
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:30
testasp.vulnweb.com
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:31
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:31
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:32
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:32
)
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:33
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:33
!(()&&!|*|*|
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:34
^(#$!@#$)(()))******
nggbgowg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:38
1
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:39
1
nggbgowg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:40
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:40
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:41
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:41
1
qipmikpa
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:41
1
wbxcefcy
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:42
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:42
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:43
1
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:46
1
\'\"()
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:50
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:52
1
nggbgowg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:56
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:57
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:57
1
hrguwamb
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:58
1
cccylkxw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:58
1
cccylkxw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:21:59
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:00
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:01
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:01
1
http://hit5cPioJVpWt.bxss.me/
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:01
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:01
1
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:02
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:02
\';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=\'
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:03
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:03
1
cccylkxw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:03
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
nbjujoya
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:04
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:04
\";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=\"
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:05
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:05
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:06
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\
)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:06
1
!(()&&!|*|*|
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:08
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:09
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:09
www.vulnweb.com
^(#$!@#$)(()))******
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:10
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:10
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:11
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:11
1
cccylkxw
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:11
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:12
//www.vulnweb.com
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:12
1
yewbqhft
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:12
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:13
/\\www.vulnweb.com
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:16
1
set|set&set
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:21
1
\'set|set&set\'
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:23
1
\"set|set&set\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:25
1
set|set&set
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:25
1
`set|set&set`
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:27
1
;set|set&set;
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:28
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:30
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:30
1
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:31
1
1some_inexistent_file_with_long_name\0.jpg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:32
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:33
1
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:34
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:35
1
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:36
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:37
1
testasp.vulnweb.com
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:37
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:38
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:39
1
yrryrpov
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:40
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:40
1
yrryrpov
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:40
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:41
1
yrryrpov
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:42
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:43
\'\"
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:43
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:44
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:44
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:45
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:46
1
ieswddgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:46
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:46
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:46
1
ieswddgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:46
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:47
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:47
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:47
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:47
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:47
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:48
1
ieswddgl
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:48
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:48
1
lijkkfgt
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:48
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:49
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:49
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:50
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:51
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:51
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:51
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:52
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:52
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:52
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:53
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:53
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:53
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:54
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:54
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:55
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:55
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:56
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:56
1
dbkhwnpd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:57
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:58
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:58
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:22:59
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:00
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:00
1\'\"()&%prompt(983603)
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:00
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:01
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:01
\'\"()&%prompt(946343)
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:02
1
xlaigcxj
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:02
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:02
1_935610
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:03
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:03
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:04
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:04
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:05
acu2385<s1﹥s2ʺs3ʹuca2385
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:05
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:06
acux8875
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:06
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:07
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:08
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:08
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:09
acu181%6xuca181AAAAA
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:09
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:10
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:10
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:11
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:11
CWS000x
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:11
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:12
1prompt(954161)
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:12
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:13
1
\'\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:13
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:13
1
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:14
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:14
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:14
1prompt(978235)
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:15
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:15
1
\';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=\'
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:15
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:16
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:16
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:16
1prompt(954836)
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:16
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:17
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:17
1prompt(953532)
\";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:17
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:18
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:18
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:18
1
www.vulnweb.com
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:18
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:19
1
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:19
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:19
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:20
1prompt(929659)
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:20
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:20
1
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:20
1
http://www.vulnweb.com
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:21
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:21
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:21
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:21
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:22
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:22
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:22
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:23
1
//www.vulnweb.com
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:23
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:24
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(966146)%3E
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:24
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:25
1
/\\www.vulnweb.com
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:25
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:25
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:26
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:27
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:28
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:28
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:28
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:29
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:29
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:30
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:31
1prompt(913267)
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:32
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:33
1<ScRiPt>prompt(993051)</sCripT>
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:34
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:35
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:36
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:37
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:45
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:46
1_ags9Q
prompt(973944)
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:49
1
xmnpffju
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:23:50
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:02
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:03
1\'\"
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:05
\\
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:06
1\0
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:08
@@JTK97
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:09
JyI=
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:11
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:12
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:13
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:14
(select convert(int,CHAR(65)))
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:14
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:16
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:17
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:19
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:19
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:20
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:22
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:23
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:23
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:24
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:25
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:25
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:27
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:27
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:28
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:29
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:30
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:31
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:32
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:32
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:33
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:34
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:35
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:36
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:37
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:37
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:38
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:39
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:40
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:40
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:41
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:42
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:43
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:44
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:44
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:45
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:46
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:46
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:47
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:48
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:48
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:49
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:51
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:51
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:52
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:52
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:53
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:54
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:54
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:56
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:56
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:57
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:24:58
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:00
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:13
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:14
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:16
1
kflevipi\'\"()&%prompt(905621)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:25
1
\'\"()&%prompt(977705)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:26
1
kflevipi_974829
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:28
1
acu2743<s1﹥s2ʺs3ʹuca2743
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:29
1
acux8828
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:31
1
acu152%6xuca152AAAAA
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:32
1
CWS000x
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:34
1
kflevipiprompt(965927)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:35
1
kflevipiprompt(994096)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:44
1
kflevipiprompt(942976)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:44
1
kflevipiprompt(921573)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:45
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:46
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:46
1
kflevipiprompt(980872)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:47
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:48
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:48
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:50
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:52
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:53
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:53
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:55
1
kflevipi%3Csvg%20onload%3Dprompt(940094)%3E
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:55
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:57
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:57
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:58
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:25:58
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:00
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:00
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:01
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:03
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:03
1
kflevipiprompt(952757)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:05
1
kflevipi<ScRiPt>prompt(906192)</sCripT>
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:06
1
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:07
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:08
1
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:12
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:14
1
kflevipi_bVxJX prompt(988052)
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:15
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:17
1
kflevipi
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:18
1
jsnujkrg
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:35
1
1\'\"
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:36
1
\\
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:37
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:38
1
1\0
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:38
1
@@DWNny
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:39
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:39
1
JyI=
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:40
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:40
-1 OR 2+609-609-1=0+0+0+1 --
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:41
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:41
-1 OR 3+609-609-1=0+0+0+1 --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:42
-1 OR 3*2
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:42
1
(select convert(int,CHAR(65)))
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:43
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:43
-1 OR 3*2>(0+5+609-609) --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:45
-1 OR 2+40-40-1=0+0+0+1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:46
-1 OR 3+40-40-1=0+0+0+1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:47
-1 OR 3*2
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:48
-1 OR 3*2>(0+5+40-40)
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:49
-1\' OR 2+872-872-1=0+0+0+1 --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:51
-1\' OR 3+872-872-1=0+0+0+1 --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:52
-1\' OR 3*2
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:54
-1\' OR 3*2>(0+5+872-872) --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:55
-1\" OR 2+136-136-1=0+0+0+1 --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:56
-1\" OR 3+136-136-1=0+0+0+1 --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:58
-1\" OR 3*2
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:58
../../../../../../../../../../etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:26:59
-1\" OR 3*2>(0+5+136-136) --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:00
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:00
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*\'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR\'\"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR\"*/
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:00
../../../../../../../../../../etc/passwd\0.jpg
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:01
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*\'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+\'\"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+\"*/
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:02
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:02
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:03
-1; waitfor delay \'0:0:9\' --
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:04
-1); waitfor delay \'0:0:3\' --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:04
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.jpg
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:05
-1)); waitfor delay \'0:0:3\' --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:06
.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:07
I18Jx7vX\'; waitfor delay \'0:0:3\' --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:07
/etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:08
IVgWkevZ\'); waitfor delay \'0:0:3\' --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:08
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:09
4cAO4Fs7\')); waitfor delay \'0:0:3\' --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:09
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:10
-1;select pg_sleep(3); --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:11
..
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:11
-1);select pg_sleep(6); --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:12
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:13
-1));select pg_sleep(6); --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:14
file:///etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:15
8qiuG9Ag\';select pg_sleep(6); --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:16
/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:16
DqlQ7Alr\');select pg_sleep(6); --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:17
WEB-INF/web.xml
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:17
psCPVnOW\'));select pg_sleep(6); --
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:19
WEB-INF\\web.xml
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:20
../../../../../../../../../../windows/win.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:21
../../../../../../../../../../boot.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:23
../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.jpg
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:24
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:26
................windowswin.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:27
..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:28
/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:30
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:32
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:34
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:35
WEB-INF/web.xml?
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:27:36
WEB-INF\\web.xml?
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:10
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:11
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:13
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:14
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:15
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:16
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:18
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:18
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:20
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:20
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:22
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:23
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:25
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:26
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:28
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:29
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:30
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:33
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:34
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:36
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:38
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:39
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:39
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:40
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:41
1
voeomoug
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:43
1
yaoielhd
Дата на публикуване: 05.12.2014 13:31:57
1
ДО РЕДАКЦИЯТА
Дата на публикуване: 16.12.2014 19:15:49
Защо не премахвате спама под статията \"Освобождаването от регулаторен контрол е сложен процес\"
???
rav
Дата на публикуване: 09.01.2015 12:52:49
Дреме им за коментарите от редакцията


Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.